Máy Phát Điện Mitsubishi MGS-C Series

Máy Phát Điện Mitsubishi MGS-C Series

Máy Phát Điện Mitsubishi 685kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 685kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.       

Máy Phát Điện Mitsubishi 750kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 750kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 665kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 665kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

 Máy Phát Điện Mitsubishi 550kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 550kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 560kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 560kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Phát Điện Mitsubishi 500kVA

Phát Điện Mitsubishi 500kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 500kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 500kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 450kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 450kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 385kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 385kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.