Máy Phát Điện Mitsubishi MGS-C Series

Máy Phát Điện Mitsubishi MGS-C Series

Máy Phát Điện Mitsubishi 2250kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 2250kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 2000kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 2000kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 1935kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 1935kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.       

Máy Phát Điện Mitsubishi 1735kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 1735kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 1550kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 1550kVA

    Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 1390kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 1390kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 1287,5kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 1287,5kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 1130kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 1130kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 1055kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 1055kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.    

Máy Phát Điện Mitsubishi 950kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 950kVA

  Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 900kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 900kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.      

Máy Phát Điện Mitsubishi 770kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 770kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.