Máy phát điện Cummins ( Trung Quốc)

Máy phát điện Cummins ( Trung Quốc)

Máy Phát Điện Cummins 1650kVA (C1650D5A)

Máy Phát Điện Cummins 1650kVA (C1650D5A)

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 1650kVA

Máy Phát Điện Cummins 1650kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 1375kVA

Máy Phát Điện Cummins 1375kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 1250kVA

Máy Phát Điện Cummins 1250kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 1100kVA

Máy Phát Điện Cummins 1100kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 1000kVA

Máy Phát Điện Cummins 1000kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 880kVA

Máy Phát Điện Cummins 880kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 825kVA

Máy Phát Điện Cummins 825kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 706kVA

Máy Phát Điện Cummins 706kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Cummins 660kVA

Máy Phát Điện Cummins 660kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 625kVA

Máy Phát Điện Cummins 625kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 550kVA

Máy Phát Điện Cummins 550kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài